D&T Solutions s.r.o.

“Technologické projektovanie je jednou zo základných činností v procese prípravy, inovácie, modernizácie alebo rekonštrukcie technologických a priemyselných prevádzok.“

Naša projektová a inžinierska činnosť v oblasti technologického projektovania je zameraná na vypracovávaie všetkých stupňov projektovej dokumentácie (štúdie, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty) priemyselných stavieb, výrobných prevádzok a technologických celkov. Na základe požiadaviek zákazníkov sme schopní vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu priemyselných stavieb, t.j. technologickú časť stavieb vrátane príslušných prevádzkových súborov, dokumentáciu stavebnej časti, dokumentáciu elektro časti až po projekt protipožiarnej bezpečnosti navrhovaných stavieb.

Zaoberáme sa projektovaním technológií ťažby a úpravy uhlia, rúd a nerudných surovín, hutníckych prevádzok, zlievární, ťažkej a ľahkej strojníckej výroby, prevádzok chemického a zdravotníckeho priemyslu, spotrebného a potravinárskeho priemyslu a umyvárok. (Bližšie sú tieto prevádzky rozpísané v časti 3. Detailné projektovanie pracovísk v pravom menu tejto stránky).

Priemyselné projektovanie realizujeme:

Pri výstavbe nového závodu alebo podnikovej prevádzky

kde naša projektová dokumentácia je súčasťou úplnej predprojektovej alebo projektovej dokumentácie

V rámci racionalizačných projektov

ktoré majú zabezpečiť rekonštrukciu výrobných prevádzok a systémov, optimalizáciu výrobných a materiálových tokov, vyššie využívanie existujúcich kapacít odhaľovaním rezerv odhaľovaním rezerv, použitím progresívnych technológií, minimalizáciou stratových časov a pod.

Naša spoločnosť realizuje projekčné práce v oblasti navrhnutia, projektovania a optimalizácie:

  • časovej štruktúry výrobného procesu

  • priestorovej štruktúry výrobného procesu

Financial

D&T Solutions s.r.o.

Pri realizácií technologických projektov

využívame okrem klasických technologických metodík priemyselného projektovania a optimalizácie výrobných tokov aj najnovšie vedecko-technické poznatky tak, aby výsledný projekt bol najoptimálnejším riešením pre Vašu spoločnosť. Dôkazom toho je, že ako prvý v strednej Európe sme realizovali usporiadanie výrobného pracoviska podľa koncepcie one-piece-flow, ktoré je nesmierne výhodné pre firmy so sériovým charakterom výroby. Toto riešenie prináša danej spoločnosti výrazné ekonomické, organizačné, materiálové a časové úspory.