D&T Solutions s.r.o.

V oblasti návrhov zariadení, technológií a technologických prevádzok ochrany životného prostredia a spracovania odpadov zabezpečujeme kompletnú inžiniersku a projektovú činnosť

od zámerov, získania IPKZ, návrhu dokumentácie pre stavebné povolenie až po realizačnú dokumentáciu. Jednotlivé návrhy vždy vychádzajú od konkrétnych požiadaviek zákazníkov a sú prispôsobované a riešené na konkrétne technické problémy, resp. zadania.

Zameriavame sa predovšetkým na projektovanie:

Technológií a zariadení ochrany ovzdušia

konštruujú a dimenzujú sa vždy na konkrétne škodliviny, na ich objemový alebo hmotnostný prietok škodlivinovej vzdušniny, ich teplotu, tlak a vstupnú koncentráciu.

 • usadzovacie zariadenia dispergovaných tuhých a kvapalných častíc a aerosólov

 • sorpčné zariadenia plynov a pár

 • termické a katalytické oxidačné a redukčné systémy zachytávania plynov

 • systémy kondenzácie pár

Technológií úpravy vody a čistenia odpadových vôd

návrh zariadení a technológií využívajúcich:

 • fyzikálne a fyzikálno-chemické procesy (sedimentáciu, filtráciu, cedenie, membránové systémy, destiláciu, adsorpciu a flotáciu)

 • biologické procesy (aeróbne a anaeróbne čistiarne odpadových vôd)

 • chemické procesy (oxidáciu, neutralizáciu, zrážanie, redukciu, spaľovanie)

Technológií zhodnocovania a zneškodňovania odpadov

návrh technologických liniek a prevádzok:

 • separácie a spätnej recyklácie druhotných surovín

 • výroby tuhých alternatívnych palív z odpadu

 • aeróbnej fermentácie

 • tepelného a termického spracovania odpadov

 • biodegradačných plôch

 • solidifikačných liniek pre spracovanie odpadov